• Header1
  • Header2
  • Header4
  • Header5

Proeftuin Maatschappelijke diensttijd

Stichting Tamino start in september 2018 een ‘proeftuin maatschappelijke diensttijd’ voor kwetsbare leerlingen van scholen voor voorgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Met dit project wil Tamino onderzoeken wat nodig is om kwetsbare leerlingen hun maatschappelijke diensttijd op een succesvolle manier bij een kunst- of cultuurinstelling uit te laten voeren. De doelgroep is zeer uiteenlopend en bestaat uit jongeren met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid, leerlingen met (ernstige) gedragsproblematiek of jongeren die langdurig ziek zijn of een fysieke beperking hebben. Voor de jongeren is het belangrijk dat zij een positieve ervaring opdoen en zich gewaardeerd voelen. Met de diensttijd vergroten ze letterlijk hun leefwereld en doen ze ideeën op voor hun toekomst(perspectief). Kunst- en cultuurorganisaties doen ervaring op in de begeleiding van kwetsbare jongeren en dragen tevens bij aan de eigen diversiteit en inclusie.

Algemeen

In september 2018 starten door heel Nederland 38 zogeheten proeftuinen maatschappelijke dienststijd. Deze projecten - aangedragen door bedrijven en organisaties - krijgen subsidie van het ministerie van VWS om nieuwe of aanvullende activiteiten uit te proberen om de organisatie en uitvoering van de maatschappelijke diensttijd vorm te geven. De maatschappelijke diensttijd is bedoeld voor jongeren vanaf vijftien jaar en duurt maximaal zes maanden. Deelname is vrijwillig en op uiteenlopende plekken te verrichten, zoals de zorg, het onderwijs of een goed doel. Het vervullen van de maatschappelijke dienst geeft een diplomasupplement als getuigschrift van maatschappelijke betrokkenheid, maar is vooral een bijzondere en leerzame ervaring voor de jongeren zélf. Ze verbreden hun horizon en doen kennis en praktische ervaring op en ontmoeten mensen die ze normaal gesproken niet tegenkomen. Begin 2019 wordt het aantal projecten binnen de maatschappelijke diensttijd verder uitgebreid. Medio 2019 moet op basis van de ervaringen in het eerste jaar worden bepaald hoe de maatschappelijke diensttijd vorm krijgt. De bijdrage van het Rijk loopt vanaf 2021 structureel op naar 100 miljoen.

doelgroep

Doelgroep De Proeftuin Maatschappelijke Diensttijd van stichting Tamino is bedoeld voor leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs, afkomstig van vier scholen in (regio) Amsterdam. De leerlingen van deze scholen hebben met elkaar gemeen dat ze allemaal op een andere manier kwetsbaar zijn en daardoor niet dezelfde kansen hebben als ‘gewone’ leerlingen. Globaal gaat het om de volgende typen leerlingen: - jongeren met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid - jongeren met (ernstige) gedragsproblematiek, met een onderverdeling in internaliserende en externaliserende gedragsproblematiek - jongeren die langdurig ziek zijn of een fysieke beperking hebben

Uitgangspunten

Tamino werkt - los van deze aanvraag - met alle deelnemende scholen langdurig samen om het cultuuronderwijs op de school op te zetten, te vernieuwen of te verdiepen. Deze scholen vinden het belangrijk dat hun leerlingen structureel met kunst en cultuur in aanraking komen. Het werken met kunstenaars zet aan tot creativiteit, laat leerlingen anders naar zichzelf en de ander kijken. Het stimuleert hen om talenten van zichzelf te ontdekken en dit verder te onderzoeken. Het bezoeken van musea en dans- of theatervoorstellingen vergroot letterlijk hun wereld. Veel van deze kwetsbare leerlingen weten al van jongs af aan dat ze anders zijn. Sommigen snappen minder, anderen stoten met hun lastige gedrag mensen van zich af. In veel gevallen is hun wereldje letterlijk heel klein (geworden). De nadruk ligt dikwijls op dat wat ze niet kunnen, terwijl óók deze jongeren talenten hebben en heel graag willen meedoen in de maatschappij. Ze hebben iets te geven en doen ertoe. Daarom staan de leerlingen en hun motivatie en enthousiasme centraal. In deze proeftuin draait het erom wat zij willen leren, waar hun interesses liggen en wat zij nodig hebben aan begeleiding. Belangrijk is dat de maatschappelijke diensttijd voor hen een succeservaring wordt, een ervaring die hen later kan helpen een plek in de maatschappij te verwerven. Met de Proeftuin Maatschappelijke Diensttijd wil stichting Tamino dat leerlingen vooral de organisatie achter het eindproduct leren kennen. Oftewel: wat is er allemaal nodig om bijvoorbeeld een voorstelling, festival, televisieprogramma of expositie te maken of organiseren? Hoe gaat het er achter de schermen aan toe? Van september 2018 tot en met maart 2019 kunnen de jongeren zich hierop oriënteren en vanaf mei 2019 voeren de jongeren hun maatschappelijke diensttijd daadwerkelijk uit. De uiteindelijke trajecten bestaan uit acht dagdelen en vinden onder schooltijd of in de vrije tijd plaats, individueel of in groepsverband.

Partners

Partners zijn in de eerste plaats twee praktijkscholen en twee scholen voor voortgezet speciaal onderwijs uit (regio) Amsterdam waarmee Tamino de Proeftuin Maatschappelijke Diensttijd uitvoert en onderzoekt. Daarnaast zijn dat de instellingen voor Kunst en Cultuur zoals musea en theaters, maar ook faciliterende bedrijven voor geluid en techniek en decorbouw.

Pers

Media met vragen over de Proeftuin Maatschappelijke Diensttijd kunnen zich wenden tot Tanja van Dijk, directeur van Stichting Tamino. Tel: 06-19438802

 

All copyright 2017 Stichting Tamino